Young Champs Agency

 • Leila Pember

 • Syah Riszuan

 • Jonam Ong

 • Jeriah Lee

 • Cheng Qi Ya

 • Jyotsnaa Jayashanker

 • Tricia Lee

 • Josiah Kuo

 • Zachary Lim

 • Shermaine Saw

 • Neo Le Yang

 • Annette Yeong